Generelle bruks- og leveringsvilkår Dcode Websolutions AS


Generelle bruks- og leveringsvilkår Dcode Websolutions AS
Gjeldende fra 1. november 2018


1. Generelt

Disse generelle bruks- og leveringsvilkår (heretter Leveringsvilkårene) gjelder for all levering og all bruk av Tjenester fra DCode Websolutions AS (heretter DCode) til en kunde (heretter Kunden).I tillegg til og inkorporert i Leveringsvilkårene følger DCode’s personvernpolicy samt cookiepolicy som er publisert på www.dcode.no eller tjenestens egen hjemmeside.

Med mindre annet er skriftlig avtalt utgjør Leveringsvilkårene og Bestilling hele avtalen (heretter Avtalen) mellom DCode og Kunden vedrørende bruk av Tjenesten. Andre kontraktsvilkår, herunder Kjøpers egne  standardvilkår, kommer bare til anvendelse der DCode i skriftlig form uttrykkelig har akseptert disse.

Ved motstrid skal vilkår og betingelser i Bestillingen med vedlegg gå foran Leveringsvilkårene.

DCode kan endre Leveringsvilkårene etter eget skjønn. Dersom endringene fordrer at Kunden aksepterer Leveringsvilkårene på nytt, vil endringene varsles til Kunden per e-post, minst 30 dager på forhånd. Dersom Kunden ikke aksepterer endringene, kan Kunden si opp Tjenesten i henhold til punkt 10. Siste versjon av Leveringsvilkårene finnes til enhver tid på www.dcode.no

2. Definisjoner

Bestilling
betyr separat avtale/dokument (fysisk eller digitalt), hvor Kunden bestiller Tjenesten, herunder eventuelle vedlegg.

Kundebruker
Betyr en bruker av Tjenesten, ansatt eller på annen måte innvilget brukerkonto hos Kunden.

Kundedata
betyr enhver data, opplysning, informasjon, dokumentasjon eller annet materiale som tilhører Kunden/Kundebruker og som legges inn/lastes opp /benyttes i Tjenesten av Kunden eller en Kundebruker.

Tjenesten
betyr tjeneste eller produkt som definert i Bestilling.

 

3. Bestilling

Ved Bestilling aksepterer Kunden Leveringsvilkårene. Bestilling kan gjennomføres enten med nettbasert bestillingsskjema, epost med aksept av tilbud mottatt fra Dcode, ordrebekreftelse som sendes på epost til kundens kontaktperson eller dokument som er signert av begge parter.

 

4. Priser og betalingsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser for Kundens bruksrett til Tjenesten fremgår av Bestilling. Samtlige priser er oppgitt eks. mva.

Dersom ikke annet fremgår av Bestilling faktureres vederlag for Tjenesten forskuddsvis årlig som forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.

Ved forsinket betaling belastes Kunden for morarenter til gjeldende rente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr. 100.

DCode forbeholder seg retten til å endre priser og betalingsbetingelser med 30 dagers varsel.

 

5. Brukerkonto

For å benytte Tjenesten må Kunden registrere en brukerkonto. Når Kunden åpner eller bruker Tjenesten, garanterer Kunden å:

 (I) til enhver tid gi og opprettholde komplett og korrekt informasjon til DCode;
 (II) ta nødvendige forholdsregler og tiltak for å holde brukerkonto, brukernavn, passord og innloggingsdetaljer konfidensielt;
 (III) være eneansvarlig for all bruk av Tjenesten,inkludert administrasjon av Kundebrukere og enhver handling foretatt av Kundebrukere;
 (IV) være eneansvarlig for enhver Kundedata;
 (V) ha eierrettigheter/tillatelser/lisenser fra alle nødvendige parter til å bruke/dele/oppgi Kundedata i Tjenesten;
 (VI) ha akseptert DCode’s til enhver tid gjeldende personvernpolicy og cookiepolicy; og
 (VII)kun benytte Tjenesten på en slik måte som fastsatt av DCode, og ikke bruke Tjenesten til ulovlige eller potensielt skadelige formål.

 

6. Bruksrett

Gjennom Avtalen gis Kunden en begrenset, ikke-eksklusiv tilgang til- og bruk av Tjenesten, utelukkende knyttet til Kundens egen bedrift og i samsvar med Avtalen og lovgivning.

Kunden har ikke rett til å overføre, overlate eller tildele bruksretten til Tjenesten til noen tredjemenn (herunder dele eller låne ut brukeridentiteter), uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra DCode. Dersom Kunden mistenker at brukeridentifikasjon eller passord har blitt kjent av tredjemann, skal Kunden umiddelbart informere DCode, samt endre sitt passord.

Bruksretten gjelder frem til Avtalens utløp, eller Tjenesten sies opp av Kunden eller DCode.

 

7. Endringer i Tjenesten

DCode har rett til å foreta forbedringer, endre, fjerne eller legge til funksjonalitet i Tjenesten etter eget skjønn, og uten ansvar som følge av det.  Hvis en slik endring mot formodning deaktiverer eller fjerner funksjonalitet som utgjør en betydelig del av Tjenesten på permanent basis, eller i en periode på mer enn tre måneder, har Kunden rett til å si opp Tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel.

DCode kan avvikle Tjenesten med 6 måneders skriftlig varsel. Kunden skal ha rett til en forholdsmessig refusjon for eventuell avgift betalt på forskudd for perioden etter datoen for opphør av Tjenesten, og skal ikke ha rett til å stille ytterligere krav mot DCode.

 

8. Tilgjengelighet og kundeservice

Tjenesten vil ha en tilgjengelighet som i all vesentlighet overensstemmer med det som er beskrevet i Bestilling Det kan også inngås egen SLA avtale (Service level agreement) hvor dette er klart spesifisert.

Kunden tilbys assistanse og veiledning til Kundene gjennom sine kundebehandlere eller på annen egnet måte.

 

9. Kundedata

Kunden er ansvarlig for all Kundedata, inkludert innhold, eierskap og legitimitet, herunder bruk eller andre aktiviteter utført på Kundedata av Kunden eller på vegne av Kunden.
 

10. Varighet, Oppsigelse, sletting av data mv.

Varighet
Dersom ikke annet fremgår av Bestilling, skal Avtalen gjelde fra brukergang er gitt og skal fortsette å gjelde i tolv (12) måneder deretter. Avtalen fornyes automatisk i ytterligere tolv-måneders perioder, med mindre den sies opp av en av partene med skriftlig varsel innen 3 måneder før ny avtaleperiode

Oppsigelse fra DCode

Dersom Kunden opptrer i strid med Avtalen, herunder misligholder sine betalingsforpliktelser, vil DCode kunne gi varsel om oppsigelse av Avtalen, herunder utestengelse fra Tjenesten. Dersom Kunden ikke retter forholdet innen 20 dager, har DCode rett til å si opp Avtalen og utestenge Kunden fra Tjenesten med umiddelbar virkning.

Ved grove brudd på Avtalen, eller gjentagende brudd på Avtalen, forbeholder DCode seg retten til å umiddelbart (i) begrense, suspendere eller nekte adgang til Tjenesten; (ii) fjerne Kundedata; (iii) foreta tekniske eller juridiske grep for å hindre ytterligere bruk av Tjenesten og/eller (iv) slette Kundens brukerkonto.

Utestengelse fra Tjenesten gir ikke grunnlag for refusjon av eventuelle kjøpte tjenester eller grunnlag for noen form for kompensasjon. DCode står fritt til å sette tidsbegrensning på en Brukers utestengelse fra Tjenesten.

Eventuell utestengelse er ikke til hinder for, eller medfører begrensninger for, DCode’s rett til å kreve erstatning for eventuelle direkte tap DCode måtte bli påført som følge av Kundens brudd på Avtalen.

Oppsigelse fra Kunden
Kunden kan si opp Tjenesten med 3 måneders skriftlig
varsel til DCode før utløpet av hver 12-måneders avtaleperiode. For identifikasjon kreves det at det opplyses om navn, registrert e-postadresse, samt kundenummer.

Sletting av Kundedata
Ved opphør av kundeforholdet, vil DCode slette Kundedata fra sine systemer. Dette gjelder ikke der hvor ufravikelig lovgivning krever at DCode fortsetter å ha Kundedata lagret.

 

11. Feil, ansvar og ansvarsbegrensning

DCode skal tilstrebe å holde Tjenesten tilgjengelig til enhver tid, herunder rette opp i feil og defekter uten unødig opphold. Tjenesten tilbys «as is» og «as available». DCode skal jevnlig kontrollere at Tjenesten ikke inneholder kilder til funksjonsforstyrrelser.

Kunden skal i rimelig tid informeres om når Tjenesten ikke kan benyttes på grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid, endringer, reparasjoner eller installasjoner. Ved systemstans og/eller andre driftsforstyrrelser skal Kunden varsles så tidlig som mulig.

Feil i Tjenesten som oppdages av Kunden skal rapporteres til DCode pr e-post. Feilrapporten skal beskrive feilen, årsaken til feilen eller forholdene der feilen oppstod.

Kunden plikter å kontrollere beregninger foretatt gjennom Tjenesten, og skal umiddelbart skriftlig varsle DCode dersom avvik oppdages.

Kunden skal holde DCode og andre tredjemenn skadesløse for alle krav som skyldes Kundes bruk av Tjenesten og Kundedata.

Ved DCode’s mislighold av sine forpliktelser under Avtalen, kan Kunden kreve erstattet det direkte, dokumenterte økonomiske tap som Kunden påføres om følge av dette.

Ingen av partene svarer under noen omstendighet for skade som følge av data-tap, hacking, tapt fortjeneste, indirekte tap eller annen følgeskade.

DCode’s ansvar er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende det årlige vederlaget betalt av Kunden for Tjenesten. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke for skader forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet.


12. Immaterielle rettigheter

DCode eller DCode sine lisensgivere er eneeier av Tjenesten og samtlige relaterte immaterielle rettigheter som knytter seg til Tjenesten, enten de er registrert eller ikke.

Ved krenkelse eller misbruk av immaterielle rettigheter, kan DCode eller DCode sine lisensgivere iverksette alle rimelige tiltak for å beskytte og ivareta sine rettigheter og kommersielle interesser.

Kunden er eier av Kundedataene, inkludert enhver immateriell rettighet tilknyttet Kundedataene.

 

13. Underleverandører

DCode kan benytte underleverandører for leveranse, lagring og utvikling av Tjenesten.

 

14. Taushetsplikt

All konfidensiell informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av Tjenesten, skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part.

DCode har rett til å navngi Kunden som referanse.

 

15. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen forhindres helt eller delvis som følge av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, skal partenes forpliktelser suspenderes i den grad forholdet er relevant, og så lenge situasjonen vedvarer. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til streik, lockout eller andre situasjoner som anses som force majeure i henhold til norsk lov. En part kan imidlertid si opp avtaleforholdet med én måneds varsel dersom force majeure-situasjonen har hatt en varighet på minimum 2 måneder.

 

16. Varsler

Alle varsler, meldinger og informasjon fra DCode til Kunden vil bli gitt til Kunden via DCode sine nettsider eller per e-post til Kundens primære e-postadresse.

Kunden er ansvarlig for å til enhver tid gi DCode
oppdatert kontaktinformasjon, herunder primær
e-postadresse.

 

17. Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk lov.

Enhver tvist mellom partene vedrørende Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem innen 60 dager etter krav fra en av partene, skal tvisten henvises til ordinære domstoler, med
Drammen tingrett som avtalt verneting.